Orde van Vlaamse Balies
Afdrukken
E-Mail deze pagina
Diploma behaald aan een buitenlandse universiteit

 

U wenst zich in te schrijven een Vlaamse balie en u heeft uw rechtendiploma behaald aan een buitenlandse universiteit:

 

 1. algemeen  
 2. u bent een onderdaan van een lidstaat van de EU, u heeft uw diploma behaald in een andere EU-lidstaat (= ander land dan België), en u heeft nog  geen stage gevolgd
 3. u bent een onderdaan van een lidstaat van de EU, u heeft uw diploma behaald in een andere EU-lidstaat (= ander land dan België), u heeft uw stage voltooid zodat u toegang heeft tot het beroep van advocaat in dat land, maar u bent er nog geen tableau-advocaat
 4. u bent een onderdaan van een lidstaat van de EU, u heeft uw diploma behaald in een andere EU-lidstaat (= ander land dan België), en u bent reeds tableau-advocaat in dat land
  1. u wenst het beroep van advocaat uit te oefenen onder de titel van het land van herkomst
  2. u wenst de Belgische beroepstitel te verkrijgen
 5. u heeft uw diploma behaald buiten de EU
  1. u bent Belg of een EU-onderdaan
  2. u bent geen EU-onderdaan
 6. EU-lidstaten 
   

1. Algemeen 

Artikel 428 Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat niemand de titel van advocaat kan voeren of het beroep van advocaat kan uitoefenen indien hij geen Belg of onderdaan is van een lidstaat van de Europese Unie.

 

Er kan afgeweken worden van de voorwaarde van nationaliteit zoals bepaald in het KB van 24 augustus 1970 (B.S. 8 september 1970). 

 

 


2. U bent een onderdaan van een lidstaat van de EU, u heeft uw diploma behaald in een andere EU-lidstaat (= ander land dan België), en u heeft nog geen stage gevolgd 

Overeenkomstig artikel 428bis Gerechtelijk Wetboek moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 

1. houder zijn van een diploma dat toegang verleent tot de advocatuur*;

2. de volgende documenten voorleggen: 

*Dat zogenaamd civiel effect houdt in dat dat men wordt toegelaten tot de eedaflegging en de stage.

a) een bewijs van goed zedelijk gedrag;
b) een getuigschrift waaruit blijkt dat u nooit failliet bent gegaan;
c) een getuigschrift waaruit blijkt dat u nooit handelingen heeft verricht die aanleiding kunnen geven tot opschorting of verbod van de uitoefening van het beroep van advocaat, zijnde een ernstige fout bij de uitoefening van het beroep van advocaat of een misdrijf;
d) de lijst van de onderwerpen waarover u bent ondervraagd om uw diploma, getuigschrift of andere titel te behalen.

3. voldoen aan de bekwaamheidsproef georganiseerd door de Orde van Vlaamse Balies, respectievelijk de Ordre des Barreaux Francophones et Germanophone, naargelang de balie waar u zich wenst in te schrijven*, wanneer de ontvangen opleiding verband houdt met vakgebieden die wezenlijk verschillen van die waarop het Belgische rechtendiploma betrekking heeft, tenzij de kennis die u heeft verworven tijdens uw beroepservaring van dien aard is dat ze deze wezenlijke verschillen geheel of gedeeltelijk ondervangt.
Die proef bestaat uit een schriftelijk gedeelte (burgerlijk recht, daarbij inbegrepen burgerlijke rechtsvordering, strafrecht, daarbij inbegrepen strafvordering en een vak naar keuze (publiekrecht, administratief recht, fiscaal recht, handelsrecht of sociaal recht)) en een mondeling gedeelte (plichtenleer en de vakken waarvoor u niet bent geslaagd in het schriftelijk examengedeelte). Conform artikel 428quater, §1 Ger.W. organiseert de Orde van Vlaamse Balies de bekwaamheidsproef in het Nederlands.

* De coördinaten van de lokale balies vindt u terug op www.advocaat.be.
 
Het inschrijvingsgeld voor de deelname aan de bekwaamheidsproef bedraagt 370 euro.


U vindt hier het aanvraagformulier voor deelname aan de bekwaamheidsproef.

U vindt hier de data van de bekwaamheidsproeven in 2015-2016..


Voor meer inlichtingen m.b.t. deze bekwaamheidproef georganiseerd door de Orde van Vlaamse Balies kan u terecht bij:
Lieve NAESSENS
stafmedewerker departement stage en vorming
Orde van Vlaamse Balies
telefoon: 02 227 54 73
e-mail: lieve.naessens@ordevanvlaamsebalies.be 
Bent u geslaagd voor deze bekwaamheidsproef, dan kan u zich inschrijven op de lijst van de stagiairs.

 

 


3. U bent een onderdaan van een lidstaat van de EU, u heeft uw diploma behaald in een andere EU-lidstaat (= ander land dan België), u heeft uw stage voltooid zodat u toegang heeft tot het beroep van advocaat in dat land, maar u bent er nog geen tableau-advocaat 

 

 

Wanneer u in uw lidstaat van herkomst alle kwalificaties bezit om er tot het tableau te worden toegelaten, kunt u om uw inschrijving op het tableau van een Belgische Orde van Advocaten verzoeken. U wordt vrijgesteld van de stageverplichtingen. In dit geval moet u een aantal bijkomende voorwaarden vervullen.

 

1. U moet de volgende documenten voorleggen:

a) een bewijs van goed zedelijk gedrag;
b) een getuigschrift waaruit blijkt dat u nooit failliet bent gegaan;
c) een getuigschrift waaruit blijkt dat u nooit handelingen heeft verricht die aanleiding kunnen geven tot opschorting of verbod van de uitoefening van het beroep van advocaat, zijnde een ernstige fout bij de uitoefening van het beroep van advocaat of een misdrijf;
d) de lijst van de onderwerpen waarover u bent ondervraagd teneinde uw diploma, getuigschrift of andere titel te behalen.

2. U moet voldoen aan de bekwaamheidsproef georganiseerd door de Orde van Vlaamse Balies, respectievelijk de Ordre des Barreaux Francophones et Germanophone, naargelang de balie waar u zich wenst in te schrijven*, wanneer de ontvangen opleiding verband houdt met vakgebieden die wezenlijk verschillen van die waarop het Belgische rechtendiploma betrekking heeft, tenzij de kennis die u heeft verworven tijdens uw beroepservaring van dien aard is dat ze deze wezenlijke verschillen geheel of gedeeltelijk ondervangt.
Die proef bestaat uit een schriftelijk gedeelte (burgerlijk recht, daarbij inbegrepen burgerlijke rechtsvordering, strafrecht, daarbij inbegrepen strafvordering en een vak naar keuze (publiekrecht, administratief recht, fiscaal recht, handelsrecht of sociaal recht)) en een mondeling gedeelte (plichtenleer en de vakken waarvoor u niet bent geslaagd in het schriftelijk examengedeelte). Conform artikel 428quater, §1 Ger.W. organiseert de Orde van Vlaamse Balies de bekwaamheidsproef in het Nederlands.

* De coördinaten van de lokale balies vindt u terug op www.advocaat.be.


Het inschrijvingsgeld voor de deelname aan de bekwaamheidsproef bedraagt 370 euro.

 

U vindt hier het aanvraagformulier voor deelname aan de bekwaamheidsproef.

U vindt hier de data van de bekwaamheidsproeven in 2015-2016.


Voor meer inlichtingen m.b.t. deze bekwaamheidproef georganiseerd door de Orde van Vlaamse Balies kan u terecht bij:
Lieve NAESSENS
stafmedewerker departement stage en vorming
Orde van Vlaamse Balies
telefoon: 02 227 54 73
e-mail: lieve.naessens@ordevanvlaamsebalies.be

Bent u geslaagd in deze bekwaamheidsproef, dan kunt u de eed afleggen en bent u vrijgesteld van de stageverplichtingen. U wordt bijgevolg rechtstreeks op het tableau ingeschreven.  

 


4.
U bent een onderdaan van een lidstaat van de EU, u heeft uw diploma behaald in een andere EU-lidstaat (= ander land dan België), en u bent reeds tableau-advocaat in dat land 

4.1
U wenst het beroep van advocaat uit te oefenen onder de titel van het land van herkomst 

U kan het beroep van advocaat in België op permanente wijze uitoefenen onder de beroepstitel van uw land van herkomst. U kan onder geen beding de Belgische beroepstitel hanteren.

 

Indien u van deze mogelijkheid gebruikmaakt, moeten overeenkomstig artikel 477quinquies, § 2 Ger.W. een aantal voorwaarden in acht worden genomen.

Deze voorwaarden zijn:

 1. u moet zich inschrijven op het tableau en aan de raad van de Orde het bewijs van uw inschrijving bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst overleggen (dit bewijs mag niet ouder zijn dan drie maanden); 
 2. u moet uw lidmaatschap bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst handhaven.

U kan in België dezelfde beroepswerkzaamheden uitoefenen als een in België gevestigde advocaat (artikel 477sexies, § 1 Ger.W.)

Voor handelingen van vertegenwoordiging en verdediging in rechte moet u evenwel

 1. handelen in samenwerking met een advocaat die ingeschreven is op het tableau;
 2. vóór de zitting door die advocaat worden voorgesteld aan de voorzitter van het gerecht waarbij u optreedt. 

4.2 U wenst de Belgische beroepstitel te verkrijgen 

Hier dienen zich twee mogelijkheden aan.
 1. Oefent u uw beroep reeds uit onder uw oorspronkelijke beroepstitel en kan u aan de raad van de Orde bewijzen dat u in België gedurende drie jaar werkelijk en regelmatig een werkzaamheid in het Belgische recht, met inbegrip van het gemeenschapsrecht, heeft verricht, dan kan u om uw inschrijving op het tableau verzoeken en de eed afleggen. 
  U moet hiertoe aan de raad van de Orde alle nodige inlichtingen en stukken betreffende het aantal en de aard van de behandelde dossiers bezorgen (artikel 477nonies Ger.W.). Indien u van deze mogelijkheid gebruikmaakt, kan u naast de Belgische titel van advocaat blijven gebruikmaken van uw oorspronkelijke beroepstitel indien u uw inschrijving bij deze bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst behoudt (artikel 477nonies, § 5 Ger.W.). 
 2. Kan u deze werkzaamheid van drie jaar niet voorleggen, dan zal u, vooraleer u op het tableau kan worden ingeschreven, moeten slagen in de bekwaamheidsproef georganiseerd door de Orde van Vlaamse Balies, respectievelijk de Ordre des Barreaux Francophones et Germanophone, naargelang de balie waar u zich wenst in te schrijven*, wanneer de ontvangen opleiding verband houdt met vakgebieden die wezenlijk verschillen van die waarop het Belgische rechtendiploma betrekking heeft, tenzij de kennis die u heeft verworven tijdens uw beroepservaring van dien aard is dat ze deze wezenlijke verschillen geheel of gedeeltelijk ondervangt.
  Die proef bestaat uit een schriftelijk gedeelte (burgerlijk recht, daarbij inbegrepen burgerlijke rechtsvordering, strafrecht, daarbij inbegrepen strafvordering en een vak naar keuze (publiekrecht, administratief recht, fiscaal recht, handelsrecht of sociaal recht)) en een mondeling gedeelte (plichtenleer en de vakken waarvoor u niet bent geslaagd in het schriftelijk examengedeelte). Conform artikel 428quater, §1 Ger.W. organiseert de Orde van Vlaamse Balies de bekwaamheidsproef in het Nederlands.

* De coördinaten van de lokale balies vindt u terug op www.advocaat.be.

 

Het inschrijvingsgeld voor de deelname aan de bekwaamheidsproef bedraagt 370 euro.


U vindt hier het aanvraagformulier voor deelname aan de bekwaamheidsproef.

U vindt hier de data van de bekwaamheidsproeven in 2015-2016.

 

Voor meer inlichtingen m.b.t. deze bekwaamheidproef georganiseerd door de Orde van Vlaamse Balies kan u terecht bij:
Lieve NAESSENS
stafmedewerker departement stage en vorming
Orde van Vlaamse Balies
telefoon: 02 227 54 73
e-mail: lieve.naessens@ordevanvlaamsebalies.be

Bent u geslaagd voor deze bekwaamheidsproef, dan kan u de eed afleggen en bent u vrijgesteld van de stageverplichtingen. U wordt bijgevolg rechtstreeks op het tableau ingeschreven. 

 


5. U heeft uw diploma behaald buiten de EU

 


Een rechtendiploma behaald buiten de EU wordt niet als volledig gelijkwaardig erkend met een Belgisch rechtendiploma. Het buitenlandse studieprogramma wijkt namelijk fundamenteel af van de Belgische rechtenopleiding. Bijgevolg verleent dergelijk diploma geen toegang tot de Belgische advocatuur.
Om de beoogde gelijkwaardigheid te bekomen, kunt u rechtstreeks contact opnemen met één van de Belgische universiteiten die de rechtenopleiding aanbieden. Deze universiteiten zelf zijn bevoegd om de gelijkwaardigheid toe te kennen aan een buitenlands rechtendiploma.
De universiteit van uw keuze beslist dan autonoom over welke vakken en/of studiejaren u met goed gevolg bijkomende examens dient af te leggen om de beoogde academische graad in de rechten te bekomen. 
 

 

5.1 U bent Belg of een EU-onderdaan 

Heeft u de gelijkwaardigheid van uw buitenlands diploma bekomen en bent u Belg of een EU-onderdaan, dan kan u zich laten inschrijven op de lijst van de stagiairs van de balie van uw keuze.


5.2
U bent geen EU-onderdaan

Heeft u de gelijkwaardigheid van uw buitenlands diploma bekomen en bent u geen EU-onderdaan, dan krijgt u slechts toegang tot de stage indien u ook voldoet aan de de voorwaarde van nationaliteit zoals bepaald in het KB van 24 augustus 1970 (B.S. 8 september 1970 ).


6. EU-lidstaten 

 • België
 • Bulgarije
 • Cyprus
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Finland
 • Frankrijk
 • Griekenland
 • Hongarije
 • Ierland
 • Italië
 • Kroatië
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Spanje
 • Tsjechië
 • Verenigd Koninkrijk
 • Zweden 

 


 

 

Orde van Vlaamse Balies
             Contact I Permanente vorming I Vacatures I Hoofdsponsors I SitemapSupport          Made by All About Content and DMenP